Kurs na prawo jazdy w Płocku tel.513 934 659 ul. Dobrzyńska 39 lub Armii krajowej 2/2 piętro 1, 09-400 Płock

centrum.fabrykakierowcow@gmail.com

Kurs kat. B

Aby uzyskać prawo jazdy należy ukończyć kurs a następnie zdać państwowy egzamin. Jak przebiega kurs na prawo jazdy dla samochodów osobowych?

Kurs na prawo jazdy kategorii B składa się z dwóch części. Jest to część teoretyczna i praktyczna.

Część teoretyczna

Szkolenie teoretyczne obejmuje co najmniej 30 godzin lekcyjnych. Są to godziny lekcyjne, także jedna godzina to 45 minut. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzoną w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Wykłady mogą być również prowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Nadzór nad takim szkoleniem prowadzi ośrodek szkolenia kierowców.

Część praktyczna

Szkolenie praktyczne trwa 30 godzin zegarowych i jest prowadzone specjalnie od tego przystosowanym pojazdem – popularną ‘elką’. Nauka jazdy może się rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. Część praktyczna przeprowadzana jest na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym. Instruktorzy stopniowo wprowadzają kolejne elementy jazdy zgodnie z poziomem zaawansowania i rozwoju umiejętności kursanta. Kursant nie może się nastawiać, że już na pierwszych zajęciach praktycznych będzie jeździł po mieście.

Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone pod warunkiem posiadania przy sobie przez osobę szkoloną karty przeprowadzonych zajęć.

Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne nie może szkolić jednocześnie więcej niż jednej osoby.

Egzamin wewnętrzny

Egzamin wewnętrzny jest identyczny jam egzamin państwowy. Polega on na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kursanta. Egzamin teoretyczny odbywa się w ośrodku szkolenia przy użyciu programu komputerowego. Egzamin praktyczny odbywa się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym na drogach publicznych.